Tokyo・Anyoin

2-30-23, Toshincho, Itabashi Ku, Tokyo To, 174-0074, Japan