Kagawa/Shodoshima・Koyasukannonji Temple

2040, Obe, Shozu Gun Tonosho Cho, Kagawa Ken, 761-4145, Japan