Hiroshima・Seikanno-do

1278, Tsunami, Yamagata Gun Akiota Cho, Hiroshima Ken, 731-3502, Japan