Tokyo・Unkouin

2-17-14, Miyoshi, Koto Ku, Tokyo To, 135-0022, Japan